Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viadiedrunk diedrunk
5961 eda5 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viadiedrunk diedrunk
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viacytaty cytaty

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaybeyou maybeyou
9596 389c 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viasalami salami
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viadiedrunk diedrunk
“This generation has lost the true meaning of romance. There are so many songs that disrespect women. You can’t treat the woman you love as a piece of meat. You should treat your love like a princess. Give her love songs, something with real meaning. Maybe I’m old fashioned, but to respect the woman you love should be a priority.”
— Tom Hiddleston
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty

March 03 2017

2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaemblemat emblemat
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasalami salami

March 18 2015

Wszystkiego musisz się nauczyć. Wszystkiego, co zwykle nie wymaga nauki. Samotności... obojętnośći... cierpliwości... milczenia.
(...) Pozostawiasz wszystko własnemu biegowi. Przychodzi Ci to niemal z łatwością. Pozwalasz, aby upływający czas wymazywał Ci z pamięci twarze, numery telefonów, adresy, uśmiechy, głosy.    
— Bernard Queysanne "Człowiek, który śpi"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
8378 ecbd 500
Reposted fromerial erial viasalami salami
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viapumpkinsoup pumpkinsoup
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Reposted fromsoultraveling soultraveling viagrawklasy grawklasy
8809 2fbc 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viasalami salami

January 07 2015

8921 1d3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl