Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaemblemat emblemat
Zachowuje się, jakby była piękna. Oto sekret jej uroku.
— Oscar Wilde
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasalami salami

March 18 2015

Wszystkiego musisz się nauczyć. Wszystkiego, co zwykle nie wymaga nauki. Samotności... obojętnośći... cierpliwości... milczenia.
(...) Pozostawiasz wszystko własnemu biegowi. Przychodzi Ci to niemal z łatwością. Pozwalasz, aby upływający czas wymazywał Ci z pamięci twarze, numery telefonów, adresy, uśmiechy, głosy.    
— Bernard Queysanne "Człowiek, który śpi"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
8378 ecbd 500
Reposted fromerial erial viasalami salami
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viapumpkinsoup pumpkinsoup
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Reposted fromsoultraveling soultraveling viagrawklasy grawklasy
8809 2fbc 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viasalami salami

January 07 2015

8921 1d3d 500

December 24 2014

7483 0e28
Jakie jest podstawowe pożywienie duszy? Niektóre kobiety do życia potrzebują powietrza, nocy, światła słońca, drzew. Inne karmią się tylko słowami, papierem, książkami. Dla jeszcze innych wartości absolutne to kolor, forma, cień, glina. Nie które muszą skakać, giąć się i biec, bo ich dusza łaknie tańca. Jeszcze inne tęsknią tylko za spokojem w cieniu drzew.
— Clarissa Pinkola Estés – Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

December 17 2014

0475 7013 500
Reposted fromerial erial viasalami salami
Chłopcy z bloków robią laurki swoim dziewczynom.
(zapraszam na http://instagram.com/mitycznyrosolak )
Reposted fromidzsobie idzsobie viadiedrunk diedrunk
7493 3704
Reposted fromdatsmine datsmine viasalami salami

December 15 2014

8960 c9b8 500
Reposted fromtwice twice
0002 5b1b

Wolves Nicholas Stevenson

Reposted frommilo317 milo317 viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl